Verhuur ruimte

Algemene verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN GEBOUW DE KONINGIN

1. Definities
1.1 Algemene Verhuurvoorwaarden Gebouw De Koningin: deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Gebouw de Koningin, hierna te noemen GdK.
1.2 Gebouw de Koningin: GdK, gevestigd aan de Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum.
1.3 Huurder: diegene met wie GdK een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Huurovereenkomst: een tussen GdK en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan GdK toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van GdK ruimte(n) huurt.
1.6 Ruimte(n): zaal/kantoor die GdK verhuurt aan derden.
1.7 Materialen: inrichting en technische faciliteiten die GdK verhuurt bij de zaalhuur.
1.8 Catering: de door GdK aangeboden consumpties voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n).
1.9 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid Algemene Verhuurvoorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door GdK, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden GdK.
2.3 GdK heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website http://www.gebouwdekoningin.nl
2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit GdK schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

3. Huur
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en GdK.
3.2 GdK verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) en/of faciliteiten welke in de overeenkomst staan vermeld.
3.4 Een reservering betreft een zaal of kantoor van GdK en eventuele faciliteiten. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke ruimte. GdK behoudt zich het recht voor hier vanaf te wijken.
3.5 De huur van de ruimtes gaat per dagdeel of per twee of drie aaneengesloten dagdelen.
3.6 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.7 Activiteiten door de huurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.
3.8 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
3.9 Kosten van de huur zullen conform de vastgestelde en overeengekomen prijzen worden gefactureerd.
3.10 De huidige prijzen voor huur en faciliteiten worden en zijn op de website van GdK vermeld.
3.11 Structurele huurders dienen uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van het contract voor bepaalde tijd aan te geven of zij de structurele activiteit willen voortzetten c.q. het contract te willen verlengen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoudt GdK het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.

4. Wijziging of Annulering
4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
4.2 Bij annulering tot een maand voor de datum van de huur brengt GdK € 35, – administratiekosten in rekening.
4.4 Bij annulering meer dan 7 dagen voor de datum van de huur wordt 50% van de huursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht met een minimum van €35, – administratiekosten.
4.5 Bij annulering 7 dagen of minder voor de datum van de huur wordt 100% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht met een minimum van €35, – administratiekosten.

5. Gebruik van gehuurde ruimte(n)
5.1 Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van GdK ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
5.2 Huurder dient zich te houden aan het door GdK vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van GdK.
5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van GdK te worden gemeld.
5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan GdK te melden en te vergoeden.
5.9 GdK heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
5.10 Huurder zal, behoudens na overleg en met toestemming van verhuurder, geen gebruik maken in het gehuurde van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen.
5.11 Extra schoonmaak, en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
5.12 Roken is niet toegestaan in GdK.
5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die GdK noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.
5.15 Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
5.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).
5.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

6. Catering
6.1 Gebruik van de horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder, behoudens de standaardvoorzieningen zoals overeengekomen in de overeenkomst.
6.2 Voor koffie/thee/water voorzieningen en het nuttigen van de lunch is de verblijfsruimte Orangerie vrij beschikbaar. Huurder waarborgt van zowel zichzelf, als van zijn/haar gasten, dat het gebruik van de Orangerie geen overlast veroorzaakt voor de andere gasten.
6.3 Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door GdK schriftelijk toestemming is verleend.
6.4 GdK is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
6.5 Voor het gebruik maken van de catering van GdK, dient minimaal twee werkdagen vooraf te worden gereserveerd o.v.v. het aantal personen.
6.6 Tot 2 werkdagen voor aanvang van de huurperiode kan het aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte en/of catering worden gewijzigd. Bij wijzigingen buiten deze termijn gaat GdK uit van het laatst gereserveerde aantal personen. Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt GdK dit in rekening op basis van nacalculatie.
6.7 Bij annulering van de (huur)overeenkomst gelden, met betrekking tot de gereserveerde catering, de specifieke annuleringsvoorwaarden van artikel 4.

7. Technische faciliteiten
7.1 Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van GdK dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
7.2 Geluidsapparatuur en beeldapparatuur (TV en Beamer) zijn vrij te bedienen door huurder.
7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van GdK.
7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8. Betaling
8.1 Rekeningen van de huur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.2 Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.11 zullen maandelijks worden gefactureerd.
8.3 Indien de factuur door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan GdK te betalen.
8.4 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.
8.5 De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 februari.

9. Huisregels
Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn in iedere ruimte leesbaar opgehangen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 GdK is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
10.2 GdK draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
10.3 GdK behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat GdK aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
10.4 GdK is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van GdK.
10.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart GdK geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van GdK ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
10.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van GdK te dulden.
10.7 GdK zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
10.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan GdK.
10.9 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
10.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
10.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door GdK zullen op de huurder worden verhaald.

11. Overmacht
11.1 GdK is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GdK alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 GdK behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GdK gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien GdK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen al betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11.5 GdK aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
11.6 GdK is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.

12. Ontbinding van de (huur) overeenkomst
12.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
· het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
· wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde.
· overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan GdK.
· gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder
aangeboden activiteit(en).
· het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie
door huurder aan verhuurder.
· ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door
huurder (of gebruikers).
12.2 Verhuurder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van
schadevergoeding.

13. Toepasselijk recht bij geschillen
13.1 In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.
Hilversum, 2015.

Gebouw De Koningin - Koninginneweg 93 - 1211 AN Hilversum

© 2021 Gebouw De Koningin - Realisatie website: WebLab42